Gotra

Kaushik

Kuldevi

Dayam Dayavant Mata

Mandir Address

Kirnasariya