Gotra

Kagans

Kuldevi

Chavanda Mata

Mandir Address

Sojat City, Chamunda, Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal