Gotra

Amrans

Kuldevi

Bhadrakali Mata

Mandir Address

Hanumangadh, Lekhasan (Gujarat)