Gotra

Bhansali

Kuldevi

Gayal Mata

Mandir Address

Aasop, Parbatsar, Karmisar